COVID Vaccine Appts for 65+ Residents

From City of San José:

Residents age 65 and older are encouraged to make their vaccine appointments TODAY at sccfreevax.org. Eligibility expands to food and agricultural workers, education and childcare personnel, and emergency services workers on February 28. https://vax.sccgov.org/home

Residentes de 65 años o más deberían hacer su cita para la vacuna contra COVID-19 HOY. Visite sccvacuna.org. La elegibilidad se amplía a trabajadores agrícolas y de alimentos, personal de educación y cuidado de niños y trabajadores de servicios de emergencia el 28 de Febrero. https://vax.sccgov.org/home-es

Những cư dân từ 65 tuổi trở lên nên lấy hẹn để được chích ngừa NGAY HÔM NAY qua trang mạng [sccfreevax.org]sccfreevax.org/vi. Vào ngày 28 tháng Hai, điều kiện hội đủ tiêu chuẩn sẽ được nới rộng để bao gồm những nhân viên làm trong các ngành liên quan đến thực phẩm và nông nghiệp, những nhà giáo dục và các người giữ trẻ, và các nhân viên làm trong dịch vụ khẩn cấp. https://vax.sccgov.org/home-vi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s